Crossway Church

Samoan Fellowship

ALA I LE SATAURO EKALESIA SAMOA METOTISI NIU SILA MASETONE
O le loto faafetai o le Ekalesia e fa’aleoina i le gagana a le fai Salamo e faapea “lou agaga e, ia faamanu atu ia Ioava, o mea uma foi I totonu ia te au ia faamanu I lona suafa paia, aua foi ne’i galo se mea e tasi o ana meaalofa pei o “agava’a” ma le “poto’’ tasi nei meaalofa tama a le Atua mo lana tagata ina ia mafai ai e le tagata ona faailoa ma molimau atu le Atua I soo se mea o ia o le tufuga ma le mataisau o le “OLA” “.
O agavae ia ma le poto o le Atua, ua faailoa ina Iaga tagata I Masetone nei, ina ua faatapulaia le Ekalesia, ma le fa’atinoina o le feau ma le galuega
O ana saunuiga i le gagana Samoa – 12.00pm Aso Sa 2, 3 & 4
O Aoga Aso Sa 10.30am
O Aoga Autalavo – uma ole lotu aso sa muamua
Pese a le aufaipese 5pm aso Faraile
Aoga Failauga Aso Sa muamua.